top of page
קמפוס סרגל.jpg
קמפוס.jpg

תמיכה בטלפון
ניתן להתקשר לתמיכה בטלפון 1299 שלוחה 1 ושלוחה 3
בשעות 8:00-19:00
התמיכה היא גם למורים וגם לתלמידים.

כנסים במחוז דרום - תשפ"ב

bottom of page