top of page
https___www.lifeofpix.com_wp-content_uploads_2018_01_p3010444.jpg

פריסת הוראה לתכ"ל החדשה בחט"ע – תשפ"ד

 מיקודים ומבנה בחינות בגרות - התכנית החדשה - תשפ"ד

בשנת הלימודים תשפ"ד הבחינות תתקיימנה עם מיקוד הבחינות בתשפ"ד (חורף, קיץ וניקוד)

צירופים אפשריים לבחינות הבגרות - תשפ"ד

בדומה לצירופים האפשריים בתוכנית ההיבחנות, טבלת הצירופים של אגף הבחינות
מעודכנת לתוכנית החדשה.

דוגמאות למבחני הבגרות

בדף התוכנית החדשה במרחב הפדגוגי מופיעות דוגמאות לשאלוני התוכנית החדשה החל
מקיץ תש"ף.

לפריסות הוראה תוכנית לימודים חדשה תשפ"ד  לחט"ע לחץ כאן

פריסות אגף שחר תכ"ל חדשה לחץ כאן

 

לפריסות הוראה לשנת הלימודים תשפ"ד חט"ב לחץ כאן

פריסות הוראה חט"ב עמט לחץ כאן

bottom of page